04.12.2011
Die Werke ihrer Nächstenliebe  
ADVENT 2011
Nach meiner Vision (EMB) am Advent 2007
  04.12.2011
Τα έργα της φιλανθρῳπίας τῳν
ΈΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2011
Κατά το ϖράμα μου (EMB) από την Έλευση 2007
 

04.12.2011
Lucrarea Iubirii Aproapelui
ADVENT (Venirea Cräciunului) 2011
Dupä vedenia mea (EMB) avutä de Advent 2007

 

 

„Diejenigen, die zur Vertreibung ihres Vaters arbeiten, weil sie seinen Plan und  den Plan des Nachfolgers Andrea aus Konstantinopel  ablehnen, und stopfen  den Mund der Mutter Gottes von Garabandal,  weil sie ihre Botschaften hassen,  sie selbst werden vertrieben, und ihnen wird den Mund verstopft.
 

Und derjenige, der mit fremden Händen aus der Ferne, den Wein seines Bruders vergossen hat, weil  das Werk seines Bruders ihm im Wege stand, wird in dem Wein ertrinken, denn  der Durst seiner Arbeit kennt kein Halt“.
 

 

„Έκείνοι που δουλεύουν γιά το διώξιμο του  πατέρα τϖν, επειδή αποκρούουν το σχεδίο του και το σχέδιο του διάδοχου του Άνδρέα από την Κῳνσταντινούπολη,  και βουλλώνουν το στόμα της Παναγίας από το Γαραβανδάλ,  επειδή μισούν τις αγγελίες της, αυτοί οι ίδιοι θα είναι διϖγμένοι, και εις αυτούς το στόμα τϖν θα είναι βουλλϖσμένο. 
 

Kαι αυτός που έχυσε με ξένα χέρια από μακρυά τον οίνο του αδελφό του επειδή τα έργα του αδελφό του τον στέθηκε στον δρόμο, θα πνιγκή στον  οίνο, διότι η δίψα της δουλειάς του δεν γνϖρίζει σταμάτημα“.
 

 

„Aceia, care lucreazä intru izgonirea tatälui lor, pentru cä resping planul lui si planul urmasului lui Andrei din Constantinopol si astupä gura Maicii Domnului din Garabandal, pentru cä uräsc soliile ei,  ei insisi vor fi izgoniti, si li se va astupa gura.
 

Iar acela, care a värsat cu maini sträine de departe vinul fratelui säu, pentru cä lucrarea fratelui säu i-a stat in drum, se va ineca in vin, cäci setea lucrärii sale nu cunoaste oprire“.

 

So verkündet der Heilige Geist, vor dem aufgedeckten Mund der Mutter Gottes; der Geist, der  von der Furcht und Ohnmacht der Guten ermüdet ist, und gerecht richtet. Amen
EMB
Übersetzung im griechisch und rumänisch,
JJB
  Έτσι διακηρύττει το Άγιο Πνεύμα μπροστά στο ανακαλυψϖμένο στόμα της Παναγίας.Tο Πνεύμα, που κουράσθηκε από τον φόβο και την ανικανότη τϖν καλών, και κρίνει δικαίϖς.Άμήν
EMB
Μετάφρασις στα ελληνικά και στα ρουμανικά,
ΙΙB
  Asa vesteste Duhul Sfant, in fata gurii descoperite a Maicii Domnului; Duhul, care s-a obosit de frica si de neputinta celor buni, si judecä cu dreptate. Amin
EMB
Traducere in greacä si in romanä,
IIB

 

III. WOCHE IM ADVENT (16. Dezember 2011) - Delegation aus der Ukraine, die den diesjährigen Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz gestiftet hat:

 

Diejenigen, die im Namen des Nachfolgers Petri die Kinder der Ukrainischen Orthodoxie zur Heiligen Städte rufen, um den Tannenbaum aus ihrem Land mitzubringen, als Affront gegen den Nachfolger Andreas aus Konstantinopel, sind dieselben, die gleich dem Baum der schlechten Früchten, als Affront gegen den Heiligen Geist sagen, dass sie die Orthodoxie lieben, aber die griechische, rumänische, oder andere Orthodoxie missachten, in dem sie absichtlich wiederholt der Orthodoxie aus Russland Vorrang geben.  

Έκείνοι που στο όνομα του διάδοχου του Πέτρου  φϖνάζουν τα παιδιά της ουκραϊνής Όρθοδοξίας γιά να τους φέρουν στην Άγια Κατοικία το έλατο από την χώρα τϖν, ώς αδικία ενάντια του διάδοχου του Άνδέα από την Κϖνσταντινούπολη, είναι οι ίδιοι, που όμοια του δένδρου με κακούς καρπούς, ώς αδικία ενάντια του Άγίου Πνεύματος, λένε ότι αγαπούν την Όρθοδοξία, αλλά απαξιούν την ελληνική, ρουμανική, η άλλη Όρθοδοξία, και δίνουν με σκοπός πολλάκις πρϖτεία στης Όρθοδοξίας από την Ρουσσία.

 

Aceia care, in numele urmasului lui Petru cheamä la Sfantul Locas pe copiii Ortodoxiei din Ucraina sä le aducä bradul din tara lor, ca afront la adresa urmasului lui Andrei din Constantinopol, sunt aceiasi care, aidoma pomului cu roade rele, ca afront la adresa Duhului Sfant, zic cä iubesc Ortodoxia, dar nesocotesc Ortodoxia greacä, romanä si altele, si dau  cu dinadinsul repetat intaietate Ortodoxiei din Rusia.

Diese sind diejenigen, die die Gläubige verdummen, die Welt täuschen, die Geistlichen entzweien, die Kirche demontieren und sich dem Heiligen Geist widersetzen; der Geist der Wahrheit, der den Hochmut ablehnt, sei dieser aus Rom, sei er aus Moskau, wie der Geist an seinem Knecht aus Bayern es gezeigt und offenbart hat. Amen
EMB und JJB
  Άυτοί είναι οι εκείνοι, που κοροϊδεύουν τους πιστούς, γελούν  τον κόσμο, σχίζουν τους κληρικούς, εκμεταλλεύονται την Έκκλησία, και αντιτάσσονται το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Άληθείας, που αποκρούει την υπερηφάνεια, ας είναι από την Ρώμη, ας είναι από την Μώσκα, όπϖς το Άυτο Πνεύμα την είχε δείχνει και την αποκάλυψε στον δούλο του από την Μπαβαρία. Άμήν
ΕΜΒ και ΙΙΒ
  Acestia sunt cei care prostesc pe credinciosi, insealä lumea, dezbinä preotii, stricä Biserica si se impotrivesc Duhului Sfant, Duhului Adevarului, care respinge trufia, fie ea din Roma, fie ea din Moscova, asa dupä cum El a arätat-o si a dezväluit-o robului säu din Bavaria. Amin
EMB si JJB

 

Ceremony of lighting of the Christmas tree,  Piazza San Pietro, Vaticano, 16.12.2011

 

Advent 2011 liturgical_year:   vatican.va/phome

 

 
 die rote liste

                 •   •    •     •      •