ΟΔΗΓΙΑ Δ’ - WEISUNG IV

 

 
06. Dezember 2009, 
Hl. Nikolaus
 
ΟΔΗΓΙΑ Δ’ - WEISUNG IV
nach Mt.16,18 / Offb.21,14 / Offb.5,3-7 / Eph.1,9-11
 
Als die Zeit noch nicht erfüllt und keiner würdig war, um das Buch mit 7 Siegeln zu öffnen, sprach das Lamm zu Petrus nur über einen Grundstein. Aber als die Zeit erfüllt war und Er würdig wurde um es zu öffnen, sprach Er zu Johannes über 12 Grundsteine und Edelsteine, damit sich die Liebe dadurch mehr entfalten solle. "Denn in Patmos hat das Lamm DIE FROHE BOTSCHAFT DES DRITTEN TAGES offenbart". Amen
 
Wie zeigt sich die Genesung des heutigen Tages bis zur Anzündung der Lichtsäule? Mit dem Ersten Tag, JASPIS, mit dem Zweiten Tag, JASPIS UND SAPHIR,  oder nach dem Ruf im Geiste des Dritten Tages?
Durch den Mund aus Rom und Konstantinopel antwortet der Heilige Geist.
DIE ENTFALTUNG DER LIEBE WIRD SIEGEN! Amen
 
J.J.B.
 
06. Δεκεμβρίου 2009,
Ίερ. Νικολάος
 
WEISUNG IV - ΟΔΗΓΙΑ Δ’ 
κατά Ματ.16,18 / Άποκ.21,14 / Άποκ.5,3-7 / Έφ.1,9-11                
 
Όταν η ώρα δεν ήταν ακόμα εκπληρημένη, και κανένας δεν ήταν άξιος γιά να ανοίξει το Βιβλίο με 7 Σφραγίδες, ο Άμνός μιλούσε στον Πέτρο μόνο από ένα θεμέλιο. Άλλά όταν η ώρα ήταν εκπληρημένη, και Άυτός ήταν άξιος, γιά να το ανοίξει, μιλούσε στον Ίάννη από 12 θεμέλια και πετράδια, γιά να αυξάνει διά τούτου πιό πολί την αγάπη. "Διότι στην Πάτμο, ο Άμνός αποκαλύψε ΤΟ ΈΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΉΜΕΡΑΣ". Άμήν
 
Πώς δείχνει η ανάρρσις της σημερινής ημέρας μέχρι στην ανάφλεψη της Φτόστηλης? Με την πρώτη ημέρα, ΊΑΣΠΙΣ, με την δεύτερη ημέρα, ΊΑΣΠΙΣ ΚΑΙ ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ, ή κατά την κλήση στο Πνεύμα της Τρίτης Ήμέρας?
Διά το στόμα από την Ρώμη και Κῳνσταντινούπολη, το Άγιο Πνεύμα απαντάει.
Ή ΆΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΆΓΑΠΗΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!
Άμήν
 
I.I.B.
 
http://boanerges.npage.de/botschaft.html              http://boanerges.npage.de/anghelia.html