ΟΔΗΓΙΑ C’ – WEISUNG VI

 
8. September 2010
GEBURT MARIAS
 
ΟΔΗΓΙΑ C’ – WEISUNG VI
nach Mt.17/1-5, Luk.24/1-6, Apostelgesch.1/9-11, Offb.12/5 und 14/14-18 und 16/12-16, nach Appendationen 10/13-15 von E.V.B. und Das Buch unter den Donnern 10/9-11 von J.J.B. und nach Joh.11/1-2, Luk.7/36 und 10/38-42 und nach der ersten und zweiten Vision von E.M.B. 

Was die noch kommenden Beiden Ölbäume auf geistlichem Weg auf dem Berg Tabor unter dem Zeichen des Vaters, und am Grab Christi unter dem Zeichen des Sohnes, und am See Tiberias unter dem Zeichen des Heiligen Geistes gesprochen und verkündet haben, das bekräftigt und bestätigt der der sich von den noch kommenden Donnern des Vaters fürchtet:
 
Wie der Herr durch die Wolken zum himmlischen Thron fuhr, wird Er so durch die gleichen Wolken wiederkommen, mit allen seinen Engeln und mit seiner Mutter, DIE STETS UNBEFLECKTE OHNE SÜNDE, vor, während und nach ihrem irdischen Dasein, wenn die herrlichen Wolken der drehenden Lichtsäule ihren Entstehungsort verlassen werden und zwar dann, gegen Ende des Gerichts, nur erst nachdem die Beiden Ölbäume drei tagelang nicht mehr lebend anwesend sind! Amen
 
8η Σεπτεμβρίου 2010
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ
 
WEISUNG VI - ΟΔΗΓΙΑ C’
κατά Μαθ.17/1-5, Λουκ.24/1-6, Πραξ. 1/9-11, Άποκ.12/5 και 14/14-18 και 16/12-16, κατά Ισορροπίες 10/13-15 από E.B.B.  και Το Βιβλίο κάτῳ από τις βροντές 10/9-11 από I.I.B. και κατά Ίῳαν.11/1-2, Λουκ.7/36 και 10/38-42, και κατά το πρώτο και δεΰτερο όραμα από E.M.B. 

Άυτά τα μιλήσανε και διακηρύσσανε σε πνευματικόν τρόπο οι ακόμα ερχόμενες Δύο Έλιές στο Βουνό Τάβορ κάτῳ από το σημείο του Θεού-Πατέρα, και στον Τάφο-Χριστού κάτῳ από το σημείο του Θεού-Υιού,  και στην Θάλασσα Τιβεριάδος κάτῳ από το σημείο του Άγίου Πνεύματος, αυτά επιβεβαιώνει και αληθεύει αυτός που φοβάται από τις ακόμα ερχόμενες βροντές του Θεού-Πατέρα:
 
Όπῳς ο Κύριος πήγε διά τα σύννεφα προς τον θρόνο ουρανού, έτσι θα  ξαναρθεί διά τα ίδια σύννεφα, με τους όλους αγγέλους  του, και με την Мητέρα  του,  Н  ΠΑΝΤΟΤΕ  ΆΓΝΗ  ΧΩΡΙΣ  ΆМАΡΤΙΑ,  πριν, κατά, και μετά την επίγεια παρουσιά της,  αν τα λαμπρά σύννεφα της γυρισμένης Φῳτόστηλης θα αφήσουν τον τόπο γενεσέῳς τῳν. Και δηλαδή τότε, προς το τέλος του δικαστήριου, μόνο πρώτα αφού οι Δύο Έλιές, καιρός από τρεις ημέρες, δεν είναι πιά παρόν στην ζῳή! Άμήν
 
Die Frau die das Wort Gottes nicht verheimlicht hat - der alles verziehen wurde da sie viel gelitten und besonders viel geliebt hat - erblickte das Licht der Welt bevor die Jungfrau Maria in Kantabrien erschien und über die Lichtsäule aber nicht über die Beiden Ölbäume sprach.
Die Aufgabe der Frau der vergeben wurde, ist Jaspis und Saphir näher zu bringen, denn ihre Ehe als Braut Christi - ist ihr, so wie dem Verkünder - in einer noch getrennten Kirche unerfüllbar.
Und dennoch, weder sie gibt Zeugnis über sich selbst, noch ein anderer, sondern nur der Herr, durch die Flammen seines Brotes, die ihre Zunge nicht verzehrt hatten.
 
"Siehe, der der die Frau würdigt die ich gewürdigt habe, den werde Ich ebenso würdigen!" So spricht der Herr, der sein Wort hält.
 
J.J.B.
 
 
Ή γυνή, που δεν είχε κρύβει τον  λόγο του Θεού και στην αυτή ήταν όλα συγχῳρημένα, επειδή είχε πάσχει πολά, και ιδιαιτέρῳς είχε αγαπάει πολά, είδε το φώς του κόσμου, πριν να εμφανίσεται η Παρθένα Μαρία στην Κανταβρία, όταν Άυτή μιλούσε εκεί επί την Φῳτόστηλη, αλλά όχι επί τις Δύο Έλιές.
Το μάθημα της συγχῳρημένης γυναικός είναι γιά να πλησιάζει την Ίάσπη και την Σάφειρο μεταξύ τῳν, διότι ο γάμος της, σαν νύμφη Χριστού, είναι γιά την αυτή ατέλεστος - όπῳς γιά τον διακηρυστή – σε μία ακόμα χῳρισμένη Έκκλησία.
Κι εν τούτοις, ούτε αυτή δίνει μαρτυρία επί αυτή, ούτε ένας άλλος, αλλά μόνο ο Κύριος, διά τις φλόγες του Άρτού του, που δεν καψαλίσανε την γλώσσα της.
 
„Έιδέ, αυτός που επαίνει την γυνή, που Έγώ την είχα επαίνει, τον αυτό ομοίῳς θα τον επαίνῳ!“ Έτσι μιλάει ο Κύριος, που φυλάει τον λόγο του.
 
I.I.B.